حرکت ظریف پلک تو، زیر انگشت اشاره ی من در ثانیه های آبی و سرد.  پلکهات که بسته یی و باز کرده یی حالا خیره به نقطه ای نامعلوم.  ردی روشن و براق از زیر دامن آبیت سُر خورده  تا زانوی چپت. ایستاده، از نفس افتاده… همین

Little White Tower

© Morteza Toozandehjani Photography

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *