میان کوه ها ایستاده ای و قطره ای چکیده از سقف تا سر انگشتان تو در حین آتش زدن سیگارت. من آن طرف منظره ی پیش رو نشسته و شکل رحمی میبینم آمده  بالای سرت تا تقاطع تمام رحم هایی که پس زده یم تا بیهوده نسوزیم

midnight in the mountains, Fire A Cigarette

© Morteza Toozandehjani Photography

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *